Utveckla parken

Stockholms parker minskar idag i antal och yta på grund av en intensiv förtätning av staden. Parker i innerstaden naggas i kanterna som aldrig förr och den tillgängliga parkytan för alla i staden krymper från år till år. Bostäder är viktiga, men inte på bekostnad av stadens offentliga och gröna platser som är en förutsättning för att skapa en beboelig och dräglig stad att leva i för alla. Södermalm är en av de stadsdelar i Stockholm med minst parkyta per invånare.

Biologisk mångfald
Samtidigt är det viktigt att utveckla parken. Av den anledningen har ett antal engagerade Södermalmsbor arbetat fram ett genomtänkt medborgarförslag för att utveckla Tjurbergsparken som en försökspark för biologisk mångfald mitt i stan. De ville visa hur biologisk mångfald kan se ut i praktiken och samtidigt skapa en plats där stadens invånare kan öka sin kunskap om ekologi och den stadsnära naturen.  Läs medborgarförslaget här!

Södermalms stadsdelsnämnd tog beslut i frågan den 26 mars 2020. I korthet:

Några av de i medborgarförslaget föreslagna åtgärderna kan förvaltningen genomföra under innevarande år, såsom att spara delar av träd som måste fällas och omvandla dessa till insektshotell. Förvaltningen anser däremot att genomförandet av mer omfattande åtgärder i parken bör avvakta beslut om en eventuell bostadsbebyggelse i parken.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close